Informacje członkowskie

Członkowie stowarzyszenia mają prawo do:
1.  Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2.  Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3.  Udziału  w  zebraniach,  wykładach  oraz  imprezach  organizowanych  przez Stowarzyszenie,
4.  Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

Członkowie stowarzyszenia mają obowiązek:
1.  Brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2.  Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3.  Regularnego opłacania składek,
4.  Dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
5.  Działania na rzecz rozwoju Stowarzyszenia.