„Agrafka Agory” – informacje dla kandydatów

Plakat stypendium 2 dużyCzym jest „Agrafka Agory” – Lokalny Program Stypendialny Towarzystwa Przyjaciół Ząbek”?

Jest to program stypendialny skierowany do studentów zameldowanych w Ząbkach, mający motywować do działania na rzecz społeczności lokalnej. Wyłonieni stypendyści (najprawdopodobniej 6 osób) będą otrzymywali po 380 zł miesięcznie przez 9 miesięcy, od października 2015 do czerwca 2016 r.

Co zrobić, aby otrzymać stypendium?

Aby mieć możliwość otrzymania naszego stypendium, musisz wziąć udział w rekrutacji składającej się z dwóch etapów:

ETAP 1
1. Napisz pracę długości 500-1000 słów (około 2-4 strony A4) na temat: Jak Twoja wiedza lub umiejętności zdobywane podczas studiów mogą przyczynić się do rozwoju Miasta Ząbki lub jego społeczności lokalnej?
2. Wypełnij Wniosek o stypendium w formacie .doc .odt
3. Do wniosku załącz:
1)     zaświadczenie z uczelni, zawierające planowaną datę ukończenia studiów oraz średnią za rok akademicki 2014/2015,
2)     kserokopię dowodu osobistego (Osoba legitymująca się nowym dowodem osobistym -bez wskazanego adresu zameldowania- dołącza oświadczenie o zameldowaniu na terenie Miasta Ząbki ze wskazaniem  adresu) lub innego dokumentu potwierdzającego zameldowanie na terenie Ząbek (np. zaświadczenie o zameldowaniu),
3)     napisaną przez siebie pracę pisemną na temat wskazany powyżej,
oraz ewentualne załączniki potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz aktywność społeczną Kandydata (np. listy rekomendacyjne, zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty).

ETAP 2
Osoby, które w terminie złożą powyższy wniosek z kompletem załączników zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy będą się odbywały we wrześniu. Podczas rozmowy będzie można rozwinąć tematykę opisaną w pracy oraz przedstawić swoją aktywność społeczną i osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Do kiedy i gdzie mogę złożyć dokumenty?

  • GDZIE: na portierni Trybuny Miejskiej (ul. Słowackiego 21)
  • KIEDY: od 25 sierpnia do 21 września.

Gdzie znajdę Regulamin Programu Stypendialnego?

Regulamin programu stypendialnego 2015

Jakie są kryteria oceny kandydatów?

Każdy kandydat może uzyskać do 100 punktów, według następujących kryteriów:

Kryterium oceny Liczba punktów
1.      Ocena pracy, w tym: 0-50 pkt
a)      Przydatność projektu zaprezentowanego w pracy dla Miasta Ząbki lub jego społeczności lokalnej 0-15 pkt
b)     Realność realizacji projektu przez kandydata, przy uwzględnieniu kosztów projektu i kompetencji kandydata 0-15 pkt
c)      Innowacyjność i kreatywność projektu przedstawionego przez kandydata 0-10 pkt
d)     Uwzględnienie w projekcie osób z różnych grup wiekowych i/lub grup narażonych na wykluczenie 0-10 pkt
2.      Rozmowa kwalifikacyjna 0-15 pkt
3.      Aktywność społeczna 0-15 pkt
4.      Wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe,
w szczególności uzyskanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie „Diamentowy Grant”, udział w konferencjach naukowych, publikacja artykułów naukowych, publikacja i wystawienie dzieła artystycznego, zajęcie wysokich miejsc w konkursach naukowych lub artystycznych, udział w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski (Akademickich, AZS, Młodzieżowych, Seniorów)
0-15 pkt
5.      Wartość średniej 0-5  pkt

Liczba punktów przyznana Kandydatowi za każde kryterium będzie równa arytmetycznej średniej liczby punktów przyznanych przez każdego członka Komisji.

Jak wygląda harmonogram działań w ramach Programu?

1)     Przyjmowanie wniosków: 25 sierpnia 2015 – 21 września 2015
2)     Rozmowy kwalifikacyjne:  21-30 września 2015 
3)     Dostarczenie zaświadczeń z dziekanatu: do 26 września 2015
4)     Ogłoszenie wyników: nie później niż 30 września 2015
5)     Początek Programu: 1 października 2015

Dziekanat jeszcze nie rozliczył mi roku 2014/2015 i nie chce wystawić zaświadczenia o średniej. Co robić?

Do wniosku o stypendium załącz zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki – abyśmy mieli pewność, że w roku akademickim 2015/16 nadal będziesz studentem. Zaświadczenie o średniej możesz dostarczyć później (np. na rozmowę kwalifikacyjną), jednak nie później niż 26 września.

Mam inne pytanie. Jak mogę je zadać? 

Napisz do nas na tpz@tpz.org.pl :)

Leave a comment


− 8 = zero