Zarząd otrzymał absolutorium za rok 2016!

30 czerwca w Publicznym Gimnazjum nr 2 obyło się XIII Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ząbek. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia w 2016 r. oraz udzieliło Zarządowi stowarzyszenia absolutorium za 2016 r.

Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem przychody z działalności stowarzyszenia w 2016 r. wyniosły 41.738.62 zł natomiast koszty działalności operacyjnej 40.123,53 zł. Wynik finansowy stowarzyszenia na rok obrotowy zamknął się w kwocie 1.615,09 zł. W stosunku do roku 2015 r. przychody stowarzyszenia zwiększyły się z 36.925,11 zł do 41.738.62 zł (wzrost o ponad 13%). W 2016 roku stowarzyszenie uzyskało kwotę 16.784,32 zł z tytułu dotacji publicznych, co stanowi spory wzrost w stosunku do roku poprzedniego, w którym przychody z tego tytułu wyniosły 11.850,00 zł. Ponadto, stowarzyszenie uzyskało w 2016 r. kwotę 18.834,00 zł z tytułu darowizn. Przychody z 1% podatku wyniosły 5.680,30 zł. Środki z tego tytułu zostały wydatkowane w kwocie 2.273,53 zł (w tym kwoty przeznaczone na Klub Świadomych rodziców (975,99 zł), Ząbkowskie Zawody Smoczych Łodzi (764,72 zł) oraz na Lokalny Program Stypendialny TPZ „Agrafkę Agory” (532,82 zł)

Leave a comment


osiem − = 0