Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej

Towarzystwo Przyjaciół Ząbek                                    29 marca 2013 r.     
05-091 Ząbki ul. Słowackiego 10
W dniach 11 grudnia 2012 – 28 lutego 2013 Towarzystwo Przyjaciół Ząbek z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Słowackiego 10, przeprowadziło Zbiórkę Publiczną, zgodnie z zezwolenie Burmistrza Miasta Ząbki nr SO 5311.9.2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.

Cel zbiórki:
Celem Zbiórki było zebranie środków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i środków medycznych potrzebnych po operacji dla Patryka ucznia Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, w Ząbkach.

Obszar zbiórki:
Zbiórka była zorganizowana na obszarze Miasta Ząbki.

Forma zbiórki:
Zbiórka była realizowana w dwóch formach:

  • kwesta do puszek przeprowadzona w dniach 22-24 lutego
  • dobrowolne wpłaty na rachunek bankowy 69 8006 0000 0024 2426 2000 0003  założony na potrzeby zbiórki

 

Informacja o wynikach zbiórki:
W wyniku przeprowadzenia kwesty w dniach 22-24 lutego zebrano 3 490,35 zł  (słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych trzydzieści pięć groszy) oraz 1,10 euro.
W wyniku wpłat na konto zebrano 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). Ofiar w naturze nie zebrano.

Koszty zbiórki:
Kosztami zbiórki były opłaty za operacje bankowe zgodne z umową na otwarcie rachunku w łącznej kwocie 23,71 zł (słownie dwadzieścia trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy)

Organizacją i prowadzeniem zbiórki publicznej zajęli się członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ząbek oraz kibice Dolcanu Ząbki nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Wykorzystanie zebranych środków
Zebrane fundusze są sukcesywnie przeznaczane na finansowanie zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i środków medycznych odpowiednio do zgłaszanych przez poszkodowanego potrzeb i wypłacane na podstawie przedstawianych faktur.

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ząbek:

Grzegorz Siwek                                                      Tomasz Kret
Prezes Towarzystwa Przyjaciół                               Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ząbek

Leave a comment


sześć × 7 =